Algemene Voorwaarden

Op onze website zijn andere voorwaarden (aangeduid met Algemene Voorwaarden) van toepassing dan op overeenkomsten aangegaan via onze webwinkel (aangeduid met Algemene Voorwaarden Webwinkel)

Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definitie’s
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Offerte, aanbod, aanvaarding
Artikel 4 – Prijzen en prijswijzigingen
Artikel 5 – Levering, leveringstermijnen en conditie’s
Artikel 6 – Betaling en betalingsconditie’s
Artikel 7 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Bewaarneming
Artikel 9 – Reclame en klachten
Artikel 10 – Ontbinding en opschorting
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Aansprakelijkheid / schadevergoeding
Artikel 13 – Inname en verkoop
Artikel 14 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter
Artikel 15 – Kennisneming algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webwinkel

Artikel   1 – Definitie’s
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie's 

1. koper: De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten waarmee zij een economisch geheel vormt, dan wel zich van bedient, alsmede de partij die blijk heeft gegeven als zodanig te willen gaan optreden.
2. verkoper: Solar Gold Groningen, tevens optredend als opdrachtnemer, als mede alle voor haar, ten behoeve van de onderhavige overeenkomst, werkzame en door haar ingeschakelde personen.
3. overeenkomst: De door verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving met koper gesloten c.q. te sluiten, overeenkomst.
4. schriftelijk: Per brief, fax en/of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.
5. Leverancier: De partij die edelmetaalhoudende voorwerpen aanbied ter verkoop aan Solar Gold.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving gesloten, c.q. te sluiten, overeenkomsten, alsmede op al haar offertes en/of aanbiedingen.
2. Met deze Algemene Voorwaarden strijdige en/of daarvan afwijkende bepalingen al dan niet opgenomen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door verkoper niet aanvaard, tenzij de aanvaarding van dergelijke bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper is bevestigd.

Artikel 3 Offerte/aanbod/aanvaarding

1. Alle door verkoper verstrekte prijsopgaven, als mede alle andere door verkoper in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door koper tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan koper om bij verkoper een opdracht te plaatsen.
2. Elke bij verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper dan ook.
3. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat verkoper een opdracht integraal schriftelijk heeft aanvaard, dan wel blijk heeft gegeven door uitvoering te geven aan de opdracht deze te hebben aanvaard. 
4. Alle door verkoper voorgestelde wijzigingen in het aanbod van koper, gelden als een hernieuwd aanbod dat door koper schriftelijk dient te worden aanvaard.
5. Elk aanbod van verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 14 dagen na aanvaarding, door verkoper schriftelijk worden herroepen.

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen

1. Prijzen worden door verkoper bepaald indien van toepassing op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
2. Latere wijzigingen in (edel)metaalprijzen, belastingen en/of rechten kunnen door verkoper, tot het moment dat verkoper een factuur heeft verzonden, te allen tijde, en derhalve eveneens nadat een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, eenzijdig, en derhalve zonder dat de instemming van koper vereist is, in de met koper overeengekomen prijs worden doorberekend.
3. Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van koper en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Levering, leveringstermijnen en condities

1. Alle door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van verkoper op.
2. Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen.
3. Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van verkoper, dan wel een ander door verkoper aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van koper.
4. Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij verkoper koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben geïnformeerd.
5. Koper dient voor vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.
6. Indien koper de goederen niet uiterlijk binnen 3 werk dagen na de datum van terbeschikkingstelling bij verkoper heeft opgehaald, of heeft doen ophalen, is verkoper gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is verkoper te allen tijde gerechtigd in delen te leveren en te factureren.
8. Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat verkoper voor vervoer van de goederen zal zorg dragen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de goederen het adres van verkoper verlaten. Verkoper is in dat geval vrij om de wijze van vervoer te bepalen.
9 Indien verkoper voor vervoer zorg draagt, dient koper verkoper is staat te stellen de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, af te leveren, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.
10. Indien is overeengekomen dat verkoper voor verzekering van de goederen zal zorg dragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij verkoper gebruikelijke voorwaarden.
11. Indien de overeenkomst betrekking heeft op edelmetaalhandel op termijn, dan wordt de leveringstermijn berekend vanaf het moment dat koper de door verkoper vereiste zekerheid heeft gesteld.
12. Ingeval levering niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen leveringstermijn (inclusief een eventuele verlenging op basis van lid 2 van dit artikel), is koper gerechtigd om verkoper schriftelijk een termijn te stellen, waarbinnen verkoper alsnog voor levering dient zorg te dragen. Een dergelijke termijn dient tenminste gelijk te zijn aan 10 werkdagen. Indien verkoper binnen de aldus door koper gestelde termijn niet alsnog voor levering zorg draagt, is koper gerechtigd de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden. Koper kan daaruit echter nimmer het recht ontlenen om aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artikel 6 Betaling en betalingscondities

1. Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft zorg gedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.
2. Bij alle overeenkomsten dient de betaling te zijn geschied binnen 5 werkdagen na de datum van sluiten overeenkomst. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verkoper. Voornoemde betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij overschrijding daarvan is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
3. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3 %. Tevens is koper als dan 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van€ 150,-
4. Betaling strekt in eerste instantie ter voldoening van eventueel verschuldigde wettelijke rente, ter voldoening van eventuele incassokosten en wordt vervolgens in mindering gebracht op eventueel eerder openstaande vorderingen, oudste eerst, ongeacht een door koper opgegeven betalingsinstructie.
5. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.
6. Goederen worden geleverd na betaling aan verkoper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verkoper.

Artikel 7 Eigendom en eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
2. Koper is enkel in het kader van zijn gewone bedrijfsvoering gerechtigd goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te verhandelen en te bewerken. Daarbij dient koper te allen tijde een aan het door verkoper gehanteerde eigendomsvoorbehoud gelijkwaardig voorbehoud te bedingen. Verpanding, of anderszins bezwaring, van dergelijke goederen is niet toegestaan.
3. Indien koper de goederen bewerkt en daarvan een nieuw goed vormt, dan wordt koper geacht dit ten behoeve van verkoper te hebben gedaan. Verkoper heeft de eigendom van het gevormde goed totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- heeft voldaan.
4. Zolang koper voor verkoper goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is koper verplicht verkoper onverwijld te informeren ingeval:
a. Derden rechten op deze goederen doen gelden.
b. Van faillissement, of de aanvraag daarvan.
c. Aanspraak wordt gemaakt op de Wet Schuldsanering.
d. Van surseance van betaling, of de aanvraag daarvan.
e. Van elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van verkoper kan beïnvloeden.

Artikel 8 Bewaarneming

1. Alle door verkoper in bewaring gegeven goederen dienen door koper adequaat verzekerd te blijven.

Artikel 9 Reclame en klachten 

1. Direct bij in ontvangst name van de goederen dient de hoeveelheid ontvangen materiaal, als mede de kwaliteit daarvan, te worden gecontroleerd. Voor de hoeveelheid is de vermelding daarvan op de door verkoper vervaardigde factuur doorslaggevend.
2. Reclames betreffende de hoeveelheid van de ontvangen goederen dienen binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen, schriftelijk aangetekend aan verkoper te worden gemeld. Bij overschrijding van dit voorschrift vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.
3. Reclames betreffende de kwaliteit dienen binnen 8 dagen nadat de goederen door koper in ontvangst zijn genomen schriftelijk , aangetekend- aan verkoper te worden gemeld. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake, tenzij koper kan aantonen dat het betreffende gebrek niet eerder door haar geconstateerd kon worden.
4. Bij een door verkoper gegrond bevonden reclame, kan verkoper nimmer tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verbandhoudende factuur.
5. Bij reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk zal inspectie plaatsvinden op het bedrijfsterrein van koper. Indien dit naar de beoordeling van verkoper noodzakelijk is, dienen de goederen door koper te worden geretourneerd in overeenstemming met de instructies van verkoper.
6. Retourzending zonder uitdrukkelijke schriftelijke instructie van verkoper, worden door verkoper niet geaccepteerd, c.q. niet in ontvangst genomen, c.q. aan koper geretourneerd. Voor dergelijke zendingen aanvaardt verkoper geen kosten.

Artikel 10 Ontbinding en opschorting

1. Elke toerekenbare tekortkoming van koper onder van de met verkoper gesloten overeenkomsten, dan wel indien het faillissement van koper is aangevraagd, dan wel surseance van betaling, of indien verkoper om andere redenen gronden heeft om aan te nemen dat koper enige verplichting niet zal nakomen, geeft verkoper het recht om elke overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op koper direct opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

1. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, overstroming, brand, staking, bedrijfs - en transportstoornissen, gebrek aan grondstof of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.
2. Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten, gedurende de periode dat ten aanzien van enige verplichting van koper sprake is van overmacht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid/schadevergoeding

1. Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door koper verstrekte opdracht.
2. Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart koper verkoper voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met koper gesloten overeenkomst.
3. Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.

Artikel 13 Inname en inkoop 

1. Leverancier verklaart wettelijk eigenaar van de aangeboden en/of de te verwerken goederen te zijn.
2. Indien een leverancier iets aan Solar Gold aanbiedt voor verwerking en/of inkoop is legitimatie verplicht.
3. Leverancier verklaart dat aangeboden en/of te verwerken goederen in bezit van leverancier zijn gekomen zonder criminele activiteiten.
4. Contante betaling alleen op afspraak en tot 1.500,- Euro.
5. Iedere betaling voortvloeiend uit de inkoop door Solar Gold van leverancier wordt genoteerd in het inkoopregister. Dit inkoopregister zal worden overhandigd aan de daartoe bevoegde instanties als daarom zal worden gevraagd.
6. Solar Gold kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongeoorloofde praktijken van leverancier.
7. Inkoop van het edelmetaal tegen dagkoers van inname datum (alleen op beursdagen tussen 9.00 – 16.00 uur). Indien de inname datum geen beursdag is, geldt de koers van de eerstvolgende beursdag om 9.00 uur. Afhankelijk van gewicht, verontreiniging en samenstelling wordt bekeken of het materiaal direct dan wel pas na verwerking en analyse wordt ingenomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht - bevoegde rechter

1. Op alle rechtsverhoudingen met verkoper is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen met verkoper zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake Nederlandse bevoegde rechter.

Artikel 15 Kennisneming Algemene Voorwaarden

Een volledig afschrift van deze Algemene Voorwaarden zal op eerste schriftelijk verzoek per brief van koper of leverancier worden verstrekt.

Algemene voorwaarden Webwinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Solar Gold
Turftorenstraat 7L
0637428117
E-mailadres: contact@solargold.nl
KvK-nummer: 59769025


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.
 4. Overeenkomsten gesloten met de ondernemer bevatten hoofdzakelijk zaken waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft. Het wettelijke herroepingsrecht geld niet voor deze overeenkomsten zie artikel 8.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.